Home Language - Swedish

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I HANOI

Välkommen till Svenska skolföreningen i Hanoi!

På United Nations International School of Hanoi (UNIS) kan de svenska barnen läsa svenska under skoldagen. Bakgrunden till denna unika möjlighet ligger 20 år tillbaka i tiden. En svensk skola startades i Hanoi 1983, för barn till utsänd biståndspersonal. När FN ökade sin verksamhet i Hanoi, sökte man samarbete med svenska skolan för att lösa skolfrågan för sin utsända personal. Samarbetet ledde så småningom till att UNIS bildades. Det långvariga samarbetet och stödet vid bildandet av UNIS har lett till att svenskan har en unik status som hemspråk vid skolan.

Svenska skolföreningen anordnar svenskundervisningen som bedrivs på UNIS Hanoi. Svenska skolföreningen är idag till formen en ideell förening med en styrelse normalt bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Från och med det kalenderår en elev fyller sex år kan han eller hon delta i svenskundervisningen. Eleverna har 1-4 undervisningstimmar i veckan beroende på årskurs. I år 1-5 följer vi svensk läroplan (Lgr 11), i år 6-10 IBO:s MYP och år 11-12 IBO:s Diploma Programme. Undervisningen i år 6-12 är endast riktad till elever som har svenska som modersmål (Language A), eftersom eleverna betygsätts efter kunskaper och färdigheter på modersmålsnivå. I UNIS Elementary School kan vi ta emot elever som har svenska som ett andra modersmål om språket används aktivt i hemmet. Andraspråkseleverna läser svenska samtidigt och tillsammans med modersmålseleverna.

Vi sidan av språkundervisningen väver vi även in realia som svensk samhällskunskap, historia och geografi i undervisningen. Eleverna deltar också i det årliga luciatåget som uppträder på den svenska ambassaden i Hanoi.

I mån av tid i lärartjänsten anordnas kompletterande svenskundervisning efter skoltid på UNIS. Den kompletterande undervisningen är även öppen för elever som går på andra skolor.

Svenskundervisningen finansieras med statsbidrag från Skolverket och en årlig elevavgift som fastställs i samband med föreningens årsstämma. Avgiften varierar således från år till år beroende på hur många barn den fördelas på. Anmälan är bindande för ett skolår.

Svenska Skolföreningen/Swedish School Association Hanoi
svenskaskolhanoi@yahoo.se
www.facebook.com/svenskaskolanihanoi/

Lärare, Åsa Sarnus, asarnus@unishanoi.org

< back to page list
  • United Nations International School of Hanoi
  • G9 Ciputra
  • Tay Ho
  • Hanoi, Vietnam
powered by finalsite